top of page

AGB´s

Όροι και Προϋποθέσεις για τα ταξιδιωτικά γραφεία του ταξιδιωτικού πρακτορείου Sundown-Travel

 

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

(1) Η εταιρεία "SUNDOWN-TRAVEL", D-82237 Wörthsee, Inningerstraße 6, λειτουργεί στη διεύθυνση διαδικτύου www.Sundown-Travel.com ένα online ταξιδιωτικό πρακτορείο, στην οποία μπορούν να λάβουν οι υπηρεσίες των πελατών του ταξιδιωτικού γραφείου. Επιπλέον, το SUNDOWN-TRAVEL λειτουργεί ταξιδιωτικό γραφείο στην GR-Πλαταριά / Ηγουμενίτσα με σκοπό την παροχή όλων των τουριστικών υπηρεσιών.

(2) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της σύμβασης αντιπροσωπείας μεταξύ του πελάτη και του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL as (σύμβαση του ταξιδιωτικού πρακτορείου).

Επιπλέον, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για το ταξιδιωτικό γραφείο, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις του πελάτη είναι ρητά αντίθετοι.

(3) Εάν ο πελάτης συμφωνήσει ως επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσιες ειδικών περιουσιακών στοιχείων και σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση μη τι άλλο, αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, ακόμη και αν δεν ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις,

να συμφωνηθεί ρητά εκ νέου.

 

§ 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή είναι:

1. "Πελάτης" Πρόσωπα που χρησιμοποιούν το ταξιδιωτικό γραφείο εκ μέρους του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL

να λάβει?

2. η οποία ως μέρος των υπηρεσιών του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL μία ή περισσότερες συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες / υπηρεσίες Fährengesellschaftsen ή τις υπηρεσίες αυτές ολοκληρωμένη συνθήκη διαμεσολαβείται «επιβάτη / πλοίο επισκεπτών» πελάτη?

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες ανθρώπων που «φορείς παροχής υπηρεσιών» που πρόκειται να εκτελέσει τις διάφορες ταξιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ. διακοπές ιδιοκτήτη, ξενοδόχοι, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ναυτιλιακές εταιρείες, διοργανωτές εκδηλώσεων, ταξιδιωτική ασφάλιση ή / και πορθμείων εταιρείες / αεροπορικές εταιρείες) συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού πράκτορα τον εαυτό του?

4. "Tour Operator" Τρίτο μέρος, το οποίο διαμεσολαβείται από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL με τον πελάτη

να υπογράψει μια σύμβαση που θα παρέχει ένα σύνολο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ταξίδια) στον πελάτη.

 

§ 3 Πολιτική ακύρωσης

απόσυρση:

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβασή σας εντός 14 ημερών χωρίς γραπτά λόγια (π.χ. επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Η προθεσμία αρχίζει μετά την παραλαβή αυτής της εντολής γραπτώς, αλλά όχι πριν τη σύναψη της σύμβασης και όχι πριν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ενημέρωσης. Προαπαιτούμενο είναι η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης.

Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί:

SUNDOWN-TRAVEL, GR-46100 Πλαταριά / Ηγουμενίτσα, E-Mail: info@Sundown-Travel.com

Επιστροφές:

Σε περίπτωση αποτελεσματικής ακύρωσης, πρέπει να επιστραφούν οι υπηρεσίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές και, κατά περίπτωση, πρέπει να παραδοθούν οφέλη (π.χ. τόκοι). Εάν δεν μπορείτε να μας χορηγήσετε ή να επιστρέψετε την παραληφθείσα απόδοση καθώς και χρήσεις (π.χ. πλεονεκτήματα χρήσης) ή μόνο εν μέρει ή μόνο σε κατάσταση υποβάθμισης, πρέπει να μας πληρώσετε αποζημίωση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωσή σας να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής για την περίοδο μέχρι την ανάληψή σας.

Οι υποχρεώσεις επιστροφής των πληρωμών πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Η περίοδος αρχίζει για εσάς με την αποστολή της ανάκλησής σας, για εμάς με την απόδειξή της.

Ειδικές σημειώσεις:

Το δικαίωμά σας ανάκλησης λήγει πρόωρα, εάν η σύμβαση εκπληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη κατόπιν ρητής αίτησής σας, προτού ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης.

Τέλος της πολιτικής ακύρωσης

§ 4 Μη ύπαρξη ή αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

(1) Αν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, δηλαδή κατά την άσκηση της ανεξάρτητης ή εμπορικής δραστηριότητάς του, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ως ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούται το δικαίωμα ανάκλησης δυνάμει του άρθρου 3.

(2) Επιπλέον, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις εξ αποστάσεως

1. για την παράδοση αγαθών που είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες ή που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή λόγω της φύσης τους

2. για την προμήθεια ηχογραφήσεων ή λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραδιδόμενοι φορείς δεδομένων έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή,

3. για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και περιοδικών, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συνάψει τη σύμβασή του τηλεφωνικά.

 

(3) Επιπλέον, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL επισημαίνει ότι οι διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, μεταξύ άλλων, δεν ισχύουν για τις συμβάσεις:

1. για τη μερική απασχόληση κτιρίων κατοικιών, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών καθώς και συμβάσεων μεσιτείας ή συμβάσεων ανταλλαγής,

2. για την ασφάλιση και τη μεσολάβηση της,

3. για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της διαμονής, της μεταφοράς, της παράδοσης τροφίμων και ποτών και δραστηριοτήτων αναψυχής, εάν ο επιχειρηματίας κατά τη σύναψη της σύμβασης

υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες σε καθορισμένη ημερομηνία ή εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Από την άποψη αυτή, ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τον τομέα εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογής και τις εξαιρέσεις από το εκ του νόμου δικαίωμα ανάκλησης..

§ 5 Σύναψη σύμβασης

(1) μπορεί να εκδοθεί με τη σειρά της κράτησης, το προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά ή γραπτά, π.χ. με fax, e-mail ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ.. Η είσοδος των απαιτούμενων δεδομένων στην ιστοσελίδα του Sundown-Travel.com) ο πελάτης προσφέρει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL δεσμευτική σύναψη σύμβασης μεσιτείας για ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ο πελάτης δεσμεύεται στην προσφορά μέχρι το τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα της προσφοράς. Εάν η παραγγελία γίνει από τον πελάτη ηλεκτρονικά, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL ουσιαστικά επιβεβαιώνει μόνο την παραλαβή της παραγγελίας με ηλεκτρονικά μέσα. Η απόδειξη παραλαβής δεν συνιστά αποδοχή της σύμβασης αντιπροσωπείας. Συμβόλαιο και επομένως συμβατική

Η σύνδεση των ατομικών επιδόσεων, αλλά έρχεται περίπου όταν ο ταξιδιωτικός πράκτορας SUNDOWN-TRAVEL αποδέχεται ρητά την προσφορά του πελάτη με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή με αποφασιστική δράση, ιδίως με την προετοιμασία του βιβλίου ή άλλες υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. Η σύμβαση δεν απαιτεί συγκεκριμένη μορφή.

(2) Επίσης, στην οργάνωση ατομικών ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όμως, δικαιολογείται από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL ΔΕΝ σύμβαση ταξιδιού για ένα σύνολο τουριστικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου σύμβαση ταξιδιού. Η υπηρεσία του ταξιδιωτικού γραφείου SUNDOWN-TRAVEL εκτείνεται μόνο στη διαμεσολάβηση ενός συμβολαίου μεταξύ του πελάτη και του επιθυμητού παρόχου υπηρεσιών.

 

§ 6 συμβατικές υποχρεώσεις του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL

(1) Η συμβατική υποχρέωση του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL συνίσταται στην εκτέλεση του

Διακανονισμός των επιθυμητών συμβολαίων ταξιδιού, μεταφοράς, διαμονής ή / και ταξιδιωτικής ασφάλισης αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με το μεταξύ του πρακτορείου ταξιδίων

SUNDOWN-TRAVEL και ο πελάτης έκλεισε το συμβόλαιο του ταξιδιωτικού γραφείου, τις σχετικές συμβουλές

καθώς και την παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά σε μεμονωμένη περίπτωση, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL είναι μόνο για την έγκαιρη και πλήρη μετάδοση του

Έγγραφα κράτησης, αλλά όχι για την πραγματική ολοκλήρωση της αίτησης κράτησης του πελάτη αντίστοιχες συμβάσεις με το καθένα να μεσολαβεί υπεύθυνοι πάροχοι υπηρεσιών.

(2) Κατά την έκδοση οδηγιών και πληροφοριών που παρέχονται από το πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και τις συμβατικές συμφωνίες για τη σωστή επιλογή της πηγής των πληροφοριών και τη σωστή αποκάλυψη πληροφοριών προς τον πελάτη. Μια σύμβαση πληροφόρησης με συμβατική υποχρέωση παροχής πληροφοριών προκύπτει μόνο με μια αντίστοιχη ρητή συμφωνία.

 

(3) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL οφείλει απλώς ως ενδιάμεσος της σύμβασης μεταφοράς ή με προσθήκη ενός ακτοπλοϊκή εταιρεία να ενημερώσει τους επισκέπτες πλοίο κατά την κράτηση σχετικά με την ταυτότητα της ακτοπλοϊκής εταιρείας, καθώς και όλες τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του ταξιδιού τις υπηρεσίες μεταφορών. Αν κατά τη στιγμή της κράτησης του εκτελεστικού

Η εταιρεία πορθμείων δεν είναι ακόμη εγκατεστημένη, ο πάροχος υπηρεσιών θα ονομάσει την εταιρεία ακτοπλοϊκών μεταφορών στον πορθμό που είναι πιθανό να πραγματοποιήσει τη μεταφορά. Μόλις δημιουργηθεί η ταυτότητα, θα κοινοποιηθεί στον επισκέπτη του πλοίου. Κατά την αλλαγή της εταιρείας ακτοπλοϊκών μεταφορών, ο επισκέπτης του πλοίου θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν για την αλλαγή από τον πάροχο υπηρεσιών.

 

§ 7 Κανονισμοί εισόδου, θεώρηση και ασφάλιση

(1) Ο πελάτης θα λαμβάνει και τις πληροφορίες του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL και του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL

σχετικά με τους κανόνες διαβατηρίου, θεώρησης και υγείας, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων. Για την προμήθεια εγγράφων διαβατηρίου, θεώρησης και υγείας - εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις - ο πελάτης είναι υπεύθυνος.

(2) Ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό ή πληροφορίες υποχρεωτική για το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL μόνο εάν ειδικές συνθήκες που σε γνωστές ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL στην εκτέλεση της σύμβασης ή μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνει ρητή αναφορά που απαιτείται και τις κατάλληλες πληροφορίες (ιδίως Περιηγήσεις πακέτων) δεν περιλαμβάνονται ήδη σε ταξιδιωτικό φυλλάδιο του παρόχου υπηρεσιών που είναι διαθέσιμο στον πελάτη.

(3) Σε περίπτωση ύπαρξης που καθορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρέωση ενημέρωσης, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL πηγαίνει χωρίς προειδοποίηση από τον πελάτη ή, ελλείψει άλλων γνώσης προϋποθέτει ότι ο πελάτης και τυχόν επιβάτες είναι Γερμανοί πολίτες και όχι στο πρόσωπο του πελάτη ή Οποιοιδήποτε συνδρομητές με ιδιαιτερότητες (π.χ. διπλή υπηκοότητα, ανιθαγένεια) είναι παρόντες.

(4) Η κατάλληλη υποχρεώσεις κοινοποίησης εκ μέρους του ταξιδιωτικού γραφείου SUNDOWN-TRAVEL περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ή από κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, ειδικά από τα τυποποιημένα βιβλία αναφοράς σημερινή βιομηχανία ή τη διάδοση των πληροφοριών από τις ξένες πρεσβείες, προξενεία και τουριστικά γραφεία. Από αυτή την άποψη, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL δεν έχει καμία συγκεκριμένη υποχρέωση να διερευνήσει χωρίς ρητές συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα. Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL μπορεί επίσης να συνεδριάσει το γεγονός ότι το πρακτορείο ταξιδίων SUNDOWN-TRAVEL παραπέμψει τον πελάτη στην ανάγκη για μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη ζήτηση μεταξύ των επιλέξιμων σημεία πληροφόρησης, την απαίτηση προειδοποίηση.

(5) Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς, τους κανονισμούς υγειονομικής εισόδου καθώς και σχετικά με τα προληπτικά μέτρα πρόληψης της υγείας από τον πελάτη και τους συναδέλφους ταξιδιώτες.

(6) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL συνιστά τη σύναψη ασφάλισης ακύρωσης και ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Μια ασφάλιση ακύρωσης ταξιδιών μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της κράτησης. Μια άλλη υποχρέωση ενημέρωσης ή διαβούλευσης σχετικά με τις περαιτέρω ασφαλιστικές δυνατότητες, την έκταση της ασφάλισης, την κάλυψη των ασφαλιστικών και ασφαλιστικών όρων της ταξιδιωτικής ασφάλισης υπάρχει για το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL όχι.

(7) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL είναι υποχρεωμένο να προμηθεύει θεωρήσεις ή άλλα έγγραφα απαραίτητα για το ταξίδι, εφόσον αυτό συμφωνήθηκε σε μεμονωμένη περίπτωση.

Σε περίπτωση αποδοχής της εν λόγω διατάξεως, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL θα απαιτήσει την επιστροφή των ταξιδιωτικών γραφείων έξοδα SUNDOWN-TRAVEL προκύπτουν, ιδίως για το κόστος των τηλεπικοινωνιών και τα έξοδα των υπηρεσιών messenger ή σχετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και την αμοιβή.

 

§ 8 Τουριστικός Πράκτορας και Όροι Μεταφοράς

Για την εκτέλεση καθώς και την πληρωμή του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL μόνο μεσολάβησε

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες υπόκεινται αποκλειστικά στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών. Ο πελάτης διαπιστώνει ότι αυτές εκτυπώνονται στη βάση της κράτησης

το ενημερωτικό δελτίο, τον κατάλογο του παρόχου υπηρεσιών ή άλλο τρόπο που παρέχεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL. Στην περίπτωση μεταφορικών υπηρεσιών, εφαρμόζονται επιπλέον οι όροι μεταφοράς που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή μεταφορών ή βάσει διεθνών συμβάσεων.

 

§ 9 Διακανονισμός τακτικών εισιτηρίων και εισιτηρίων τρένων

(1) Ακόμη και κατά τη διοργάνωση εισιτηρίου για προγραμματισμένη αεροπορική εταιρεία ή αεροπορικά εισιτήρια, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής μιας σύμβασης μεταφοράς. Ως ταξιδιωτικός πράκτορας, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL δεν παρέχει τις δικές του υπηρεσίες μεταφορών και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των μεταφορικών υπηρεσιών από τις εταιρείες μεταφορών.

(2) Οι δημοσιευμένες τιμές για την κράτηση των πτήσεων ή των πορθμείων συνήθως δεν περιέχουν

ή μόνο μια μικρή προμήθεια για την μεσιτεία από το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL. Κατά την ανάθεση σε διαμεσολάβηση ενός τακτικού αεροπορικού εισιτηρίου ή ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL συνεπώς εισπράττει τέλος μεταφοράς (χρέωση υπηρεσιών) για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Τα τέλη για τη δραστηριότητα τοποθέτησης και άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές σε σχέση με την εντολή κράτησης εμφανίζονται ξεχωριστά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι τρέχουσες τιμές ισχύουν για το ποσό και την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων χρεώσεων, οι οποίες μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από το SUNDOWN-TRAVEL.

(3) Το τέλος εξυπηρέτησης παραμένει ανεπηρέαστο από επαναδιαπραγμάτευση, αλλαγή ονόματος, ακύρωση ή μη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις που απαιτούνται από τον πάροχο υπηρεσιών ή / και τέλη εξυπηρέτησης που καθορίζονται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL (π.χ. για επαναδιαπραγμάτευση, ακύρωση).

(4) Ως πρακτορείο κρατήσεων, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL χρεώνεται συνήθως από τον πάροχο υπηρεσιών με το κόστος της κράτησης. Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL έχει δεσμευτεί στον πελάτη κατά το μέτρο για την είσπραξη του εισιτηρίου για τον πάροχο υπηρεσιών και το δικαίωμα να κάνουν αυτό ή έξω από δικαστήριο στο όνομά του. Οποιαδήποτε αποζημίωση του παρόχου υπηρεσιών στο ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL για αυτή τη δραστηριότητα συλλογής δεν επηρεάζει την τιμή που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης. Ως εκ τούτου δεν αποκλείονται άλλοι τρόποι πληρωμής, βασίζονται στους όρους που ισχύουν στην περίπτωση του παρόχου υπηρεσιών.

(5) Η συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών των οποίων οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς ισχύουν, καθώς και τις επιδόσεις της πτήσης, οι καταστατικές διατάξεις του ισχύοντος νόμου Air για πτήσεις εσωτερικού και - εάν ισχύει για τη συγκεκριμένη πτήση - τους κανόνες των διεθνών συνθηκών όπως η Σύμβαση του Μόντρεαλ.

 

§ 10 επιστροφή εξόδων

(1) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολές σύμφωνα με τους όρους ταξιδιού και πληρωμής των διαμεσολαβητών παρόχων υπηρεσιών, στο μέτρο που αυτές περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις προκαταβολής. Στην περίπτωση πακέτων διακοπών, οι προκαταβολές γίνονται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την προστασία των καταθέσεων πελατών.

(2) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να καταβάλει τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν από τον πελάτη για τις πληρωμές φορέα παροχής υπηρεσιών για την τιμή ταξίδια και τις μεταφορές εν όλω ή εν μέρει για τον πελάτη, όσον αφορά το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL, όπως μέρος του συνεχίζει τη λειτουργία της λογιστικής εργασίας και να επιτύχει την παραγγελία απόδοση μετά την υποτιθέμενη πρόθεση του πελάτη είναι απαραίτητη.

(3) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ταξιδιού ή μεταφοράς (ακύρωση) το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL μπορεί για τον πελάτη ήδη εκταμιευθεί ή να verauslagende έξοδα (π.χ. τέλη σε περίπτωση ακύρωσης) κατά τη ζήτηση παροχής υπηρεσιών από τους πελάτες. Η επιστροφή αυτή μπορεί να ανέλθει στο συνολικό τίμημα της ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Παρεμπιπτόντως, βασίζεται στις Γενικές Επιχειρήσεις και τις Συνθήκες Μεταφοράς του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL δεν υποχρεούται να ελέγξει τον λόγο και το ποσό των τελών ακύρωσης και ακύρωσης που διαβιβάστηκαν με αυτό τον τρόπο στο ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL. Είναι ευθύνη του πελάτη προς τον πάροχο υπηρεσιών να το αποδείξει

(4) Οι αλλαγές τιμών του παρόχου υπηρεσιών δεν υπόκεινται στην επιρροή του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL. Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL έχει το δικαίωμα να περάσει τις αλλαγές συνέβησαν ρυθμό και να επιτρέπεται πρόσθετες απαιτήσεις του πελάτη, εάν το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL χρεώνεται με τα αντίστοιχα έξοδα από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών.

(5) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το πρακτορείο ταξιδίων SUNDOWN-TRAVEL σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 4, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση χωρίς τη ρητή συμφωνία με τον πελάτη από το νόμιμο νομική βάση της επιστροφής των εξόδων.

(6) Ο πελάτης δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις έναντι του διαμεσολαβητή παροχής υπηρεσιών, ιδίως την ελαττωματική εκπλήρωση της σύμβασης διαμετακόμισης ή μεταφοράς, ούτε με διατήρηση ή με συμψηφισμό. Αυτό δεν ισχύει αν το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL έχει την εμφάνιση τέτοιων απαιτήσεων που προκαλούνται από υπαίτια παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ή συνέβαλαν στην, ή ο πελάτης είναι υπόχρεος σε άλλους λόγους για τους ισχυρίστηκε ανταπαιτήσεων.

 

§ 11 Αμοιβή του ταξιδιωτικού πράκτορα

(1) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL δικαιούται να ζητήσει ξεχωριστή πληρωμή από τον πελάτη για τις υπηρεσίες του ταξιδιωτικού πρακτορείου SUNDOWN-TRAVEL, εάν αυτό έχει συμφωνηθεί.Το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL θα ενημερώσει τον πελάτη για τα προκύπτοντα έξοδα πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.

(2) Αν γίνει κατόπιν αιτήματος του πελάτη μετά την κράτηση και την καταγραφή αλλαγές στην ημερομηνία ταξιδίου, τον προορισμό, τον τόπο αναχώρησης, τη στέγαση, τη λειτουργία ή την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών (μεταφορές), μπορούν οι ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL επιβάτες ανά ένα Χρέωση ανάκτησης φόρου. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως.

 

§ 12 ταξιδιωτικά έγγραφα

(1) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL έχει μαζί με τον πελάτη καθήκον, σύμβαση και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των μεσολάβηση ταξιδιωτικών εταιρεία που θα τον πελάτη παραδοθεί από τον ταξιδιωτικό πράκτορα SUNDOWN-TRAVEL, ιδίως επιβεβαιώσεις κράτησης, εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κουπόνια ξενοδοχείο, Visa, ασφαλιστήρια συμβόλαια και άλλα Ελέγξτε τα ταξιδιωτικά έγγραφα για την ορθότητα και την πληρότητα, ιδίως για την τήρηση της κράτησης και της εντολής τοποθέτησης. Ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί για τον αναγνωρίσιμο σφάλμα, διακύμανση, λείπουν τα έγγραφα και / ή άλλων αποκλίσεων αμέσως στο ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση,

(2) Κατά κανόνα, ο πελάτης λαμβάνει τα ταξιδιωτικά έγγραφα απευθείας από τον πάροχο υπηρεσιών είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν γίνει μεταφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL, τα ταξιδιωτικά έγγραφα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά στον πελάτη. Εάν, εκτός από τις περιπτώσεις κατάθεσης, ο πελάτης δεν έχει στη διάθεσή του τα ταξιδιωτικά έγγραφα το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα πριν από την αναχώρηση, είναι ευθύνη του πελάτη να επικοινωνήσει αμέσως με τον ταξιδιωτικό πράκτορα SUNDOWN-TRAVEL.

 

§ 13 Παράπονα

(1) Τα συμβατικά συμβατικά δικαιώματα των ελαττωμάτων, οι απαιτήσεις για αποζημίωση από τη σύμβαση μεταφοράς ή / και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν μπορούν να γίνουν έναντι των

Ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL ισχυρίστηκε. Για καταγγελίες ή άλλες διεκδίκηση των δικαιωμάτων εγγύησης στα μεσολάβηση φορέων παροχής υπηρεσιών ή ταξιδιωτική ασφάλιση, η δέσμευση από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL περιορίζονται στην παροχή όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που σχετίζονται με τον πελάτη για αυτό το σημαντικό, ιδιαίτερα την απελευθέρωση των ονομάτων και των διευθύνσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών ή ασφαλιστή.Ειδικότερα, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL δεν είναι ξεχωριστά τοποθετημένα μεμονωμένα δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ή / και για την προώθηση σχετικών δηλώσεων ή εγγράφων.

(2) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL δεν έχει ούτε την υποχρέωση ούτε επιτρέπει στον ταξιδιωτικό πράκτορα SUNDOWN-TRAVEL, για να συμβουλεύει τον πελάτη ως προς οποιεσδήποτε αξιώσεις έναντι των διοργανώνονται παρόχους υπηρεσιών ή ασφαλιστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων ιδίως τη φύση, την έκταση, το ύψος, την επιλεξιμότητα και για να διατηρηθούν οι προθεσμίες ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL αναφέρεται εδώ στους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών.

§ 14 Ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα

(1) Το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL καταβάλλουν αποζημίωση ή επιστροφή των εξόδων, για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο (π.χ. από νομικές πράξεις και τις υποχρεώσεις παρόμοιες υποχρεώσεις, παράβαση καθήκοντος και παράνομες πράξεις), στην ακόλουθη έκταση:

α) Η ευθύνη για την πρόθεση και την εγγύηση είναι απεριόριστη.

β) Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL υπόκειται σε επιχειρηματίες κατά το ποσό της τυπικής ζημίας που προβλέπεται κατά τη σύναψη της σύμβασης. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο SUNDOWN-TRAVEL είναι πλήρως υπεύθυνο για τους καταναλωτές.

γ) Αποκλείεται η ευθύνη για απλή αμέλεια. Κατά παράβαση της συμβατικής καθήκον η εκπλήρωση των οποίων καθιστά την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και μπορεί να βασίζεται στην τήρηση των κομμάτων (τα λεγόμενα. Υποχρέωση Cardinal, για παράδειγμα abrede σύγχρονη προώθηση του αιτήματος κράτησης στο φορέα παροχής υπηρεσιών), το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL, ωστόσο, ενδέχεται το ποσό των συνήθως προβλέψιμη ζημία κατά τη σύναψη της σύμβασης.

δ) το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL βρίσκεται με την απόδοσή του στην προεπιλογή, το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL εξαιτίας αυτής της δύναμης έχει απεριόριστη ευθύνη για τυχαία, εκτός και αν θα συμβεί η ζημιά ακόμα και με την έγκαιρη απόδοση.

(2) Σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αποκλείεται ή περιορίζεται από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και πράκτορες από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL.

(3) Οι περιορισμοί της § 14 (Ευθύνη) δεν ισχύουν για την ευθύνη από το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL για ζημιές που προκαλούνται από τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας και των απαιτήσεων βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων .. Ούτε είναι αυτά, όσον αφορά το ταξιδιωτικό γραφείο SUNDOWN-TRAVEL θα πρέπει να παρέχει τις προορίζεται ταξιδιωτικές υπηρεσίες με δική τους ευθύνη σύμφωνα με την μεσολάβηση πολλών κύριων τουριστικών υπηρεσιών (που αντιστοιχεί στην κοινοβουλευτική περίοδο του πακέτου) να δικαιολογήσουν την εμφάνιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 

bottom of page